Docs / Yamcs Command-Line Interface / yamcs parameters

yamcs parameters

NAME
yamcs parameters – Read parameters
SYNOPSIS
yamcs parameters COMMAND
COMMANDS
list
List parameters
describe
Describe a parameter